Witam na stronie
Biura Księgowo - Rachunkowego
OMEGA


i zapraszam do współpracy

właściciel Piotr Rościszewski


O nas

DOŚWIADCZENIE

Prowadzimy działalność od 01-01-2000 r.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Posiadamy zawsze aktualne obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności księgowo-rachunkowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Wdrożyliśmy procedury wymagane przez ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

PROFESJONALIZM

Księgi podatkowe i rachunkowe, ewidencje, wykazy i zestawienia, do których prowadzenia są zobowiązani podatnicy prowadzimy za pomocą programów komputerowych.

Pracujemy na oprogramowaniu księgowym renomowanych firm zawsze zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie deklaracje wysyłamy do urzędów w formie elektronicznej.

Posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny, którym opatrujemy deklaracje wysyłane do urzędów w imieniu naszych klientów.

Oferta

Biuro OMEGA oferuje bieżącą kompleksową obsługę księgowo-rachunkową oraz płacowo-kadrową firm.


Usługi podstawowe:

1. Obsługa księgowa:

     a) prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych,

     b) prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),

     c) prowadzenie ksiąg rachunkowych (FK).

2. Obsługa płacowa albo płacowo-kadrowa.


Usługi dodatkowe:

sporządzanie sprawozdań do GUS,

sporządzanie sprawozdań do NBP,

aktualizacja danych w ZUS, US i CEIDG,

rozliczanie opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu emisji spalin,

rozliczanie podatku od środków transportu,

rozliczanie PCC,

wyprowadzanie zaległości księgowych, podatkowych i składkowych.

Współpraca

Biuro OMEGA proponuje następujące modele współpracy:

MODEL TRADYCYJNY

Klient dostarcza do biura dokumenty, biuro je księguje, numeruje i przechowuje w układzie chronologicznym, sporządza wymagane prawem wydruki ksiąg, ewidencji, wykazów oraz zestawień i je przechowuje, następnie przesyła deklaracje do urzędów, a o wynikach swojej pracy informuje klienta (w tym o podatkach do zapłaty) – w tym modelu cała dokumentacja znajduje się w biurze, a zadaniem klienta jest jedynie zapłata podatków i składek ZUS na podstawie otrzymywanych od biura informacji.

MODEL HYBRYDOWY

Klient przechowuje dokumenty u siebie, a do biura przesyła jedynie skany dokumentów, na podstawie których biuro dokonuje ich księgowań, sporządza wymagane prawem wydruki ksiąg, ewidencji, wykazów oraz zestawień, które przesyła do klienta, wysyła deklaracje do urzędów, a ich kopie przesyła do klienta, informując jednocześnie o wynikach swojej pracy (w tym o podatkach do zapłaty) – w tym modelu wszystkie dokumenty księgowe (faktury, księgi i ewidencje) przechowywane są przez klienta, który we własnym zakresie musi posegregować dokumenty chronologicznie i je ponumerować.

MODEL PRACY ROZPROSZONEJ

Unowocześniona wersja modelu tradycyjnego polegająca na tym, że klient i biuro posiadają oprogramowanie tego samego producenta (klient moduły magazynowo-sprzedażowe, a biuro księgowo-płacowe) i wymieniają między sobą dane w formie elektronicznej, praca następuje tu w obrębie dwóch baz danych, aczkolwiek wszystkie czynności tak jak w modelu tradycyjnym wykonuje biuro, informując o efektach swojej pracy klienta.

MODEL PRACY ZDALNEJ

Klient posiada własne oprogramowanie (w tym księgowe), do którego udziela biuru dostępu zdalnego – w tym modelu wszystkie dokumenty źródłowe wprowadzane są do programu przez klienta lub jego pracowników, a biuro dokonuje ich księgowań i numeracji, następnie sporządza wymagane wydruki ksiąg i ewidencji oraz wysyła deklaracje do urzędów, cała księgowość prowadzona jest w programie klienta, u którego znajdują się również wszystkie dokumenty księgowe.

Jesteśmy jednakże otwarci na wszelkie inne formy współpracy.

Cennik

W Biurze OMEGA nie jest stosowany sztywny cennik usług. Ceny ustalane są zawsze indywidualnie z Klientami w zależności od zakresu i ilości pracy jaką należy comiesięcznie wykonać. Na cenę wpływa m. in. rodzaj prowadzonej księgowości, ilość przekazywanych dokumentów do zaksięgowania, ilość zatrudnionych osób, specyfika prowadzonej działalności gospodarczej, ilość wspólników, skala i zakres prowadzonej działalności, złożoność zagadnień księgowo-podatkowych, ilość walut, w których prowadzone są rozrachunki, zakres obowiązków sprawozdawczych i wiele innych czynników.

Poniżej znajdą Państwo przykładowy cennik, który ma charakter jedynie orientacyjny – trudno jest bowiem zaproponować jedną cenę dla wszystkich Klientów, nie znając wymagań, oczekiwań czy zakresu świadczeń, jakie maja zostać wykonane:

- prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – od 110,00 zł netto miesięcznie,

- prowadzenie ksiąg rachunkowych – od 300,00 zł netto miesięcznie,

- obsługa płacowa albo płacowo-kadrowa – od 30,00 zł netto miesięcznie za osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Za usługi wykonywane dla Klienta jednorazowo w ciągu roku lub nie objęte comiesięcznym zakresem umowy pobierane są dodatkowe opłaty uzgadniane każdorazowo z Klientem (dotyczy to np. przygotowania danych do wniosku kredytowego, przygotowania sprawozdania do GUS czy dokonanie korekty rozliczonego okresu w zakresie VAT, PIT, CIT lub ZUS z przyczyn nieleżących po stronie Biura). Zasada ta dotyczy także opłat za sprawozdania finansowe oraz rozliczenia roczne.

Biuro Księgowo - Rachunkowe
OMEGA
Piotr Rościszewski
ul. Żeleńskiego 10/4
64-920 Piła
NIP: 7641016228
REGON: 570863573

Zapraszamy
od Pn do Pt od 10.00 do 18.00

kontakt@ksiegowy.pila.pl
502 563 652

Formularz kontaktowy